Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna przy wsparciu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej organizują XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim w dniu 2 marca 2024 r. w Stacji Narciarskiej Zieleniec przy wyciągu Mieszko w Górach Orlickich.

Ogłoszenie ...

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2024 r. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt od których lub z których pozyskuje się żywność. Treść ww. komunikatu jest dostępna również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod następującym adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prowadzenie-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych-w-oczekiwaniu-na-system-teleinformatyczny.

Treść informacji ...

 

List otwarty pracowników PIWet-PIB

Związki zawodowe działające w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIWet-PIB), tj. NSZZ Pracowników PIWet-PIB i NSZZ Solidarność przesyłają list otwarty pracowników Instytutu informujący o trudnej sytuacji trwającej od wielu lat w Instytucie i braku perspektyw zakończenia trwającego sporu zbiorowego.

Czytaj dalej ... 

Nowa wysokość składki członkowskiej

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. składka członkowska na rzecz Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wynosi 50,00 zł miesięcznie, tj. 600,00 zł rocznie. Przypominamy, iż składkę członkowską należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczący zasad wystawiania recept przez lekarzy weterynarii

W odpowiedzi na zapytania płynące z aptek w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii informujemy, że w zakresie tych recept nie nastąpiły żadne istotne zmiany zarówno w zasadach ich wystawienia, jak i w zasadach ich realizacji.

Szczegółowe reguły dotyczące wystawienia przez lekarzy weterynarii recept na produkty stosowane u ludzi, które będą stosowane u zwierząt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. Nr 97, poz. 891, z późn. zm.).

Recepty te nadal są wystawiane tylko w postaci papierowej dla każdej grupy ordynowanych na nich produktów.

Jedyna znacząca zmiana dotycząca recept wystawianych przez tę grupę uprawnionych została wprowadzona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2023 r. poz. 487). Osoba wystawiająca receptę będąca lekarzem weterynarii ma obowiązek zamieszczenia na papierowej recepcie weterynaryjnej, na której zaordynowano produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, unikalnego numeru identyfikującego.

Numer ten, pozyskany przez lekarza weterynarii od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, nanosi się na recepcie w postaci odręcznej lub w postaci nadruku.

Informujemy również, że zmiana art. 95b ust. 1a ustawy – Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie w dniu 1 listopada 2023 r. wprowadzająca wymóg wystawiania recept wyłącznie w postaci elektronicznej nie dotyczy recept wystawianych przez lekarza weterynarii na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający, z których którakolwiek substancja lub środek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ta grupa uprawnionych wystawia recepty na te produkty lecznicze tylko w postaci papierowej, na dotychczas obowiązujących zasadach. 

Najbliższe posiedzenie Rady LIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady LIL-W winny trafić do biura LIL-W do dnia 6 grudnia 2023 r. 

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Vanitystyle

lubelska izba lekarsko weterynar yjna korzyciInformujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą Vanitystyle. W związku z tym istnieje już możliwość dołączenia do programu FitProfit/FitSport poprzez rejestrację i nabycie karty, również dla osoby towarzyszącej, seniorów i dzieci własnych lub przysposobionych. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do których odnośniki zamieszczone są poniżej. Rejestracja trwa do 20 października 2023 r, karta będzie aktywna od 1 listopada 2023 r.

Informator dla zainteresowanych programem FitProfit/FitSport ...

Instrukcja obsługi platformy eVS dla użytkownika Pay ...

Dlaczego warto dołączyć do programu FitProfit/FitSport ...

Korzyści dla lekarzy weterynarii ...

Odnośnik do samodzielnej rejestracji ...